d’jonge Hond webshop voor culinaire, foto & kunst boeken onderdeel van uitgeverij Komma

Terms

Bedrijfsgegevens

d'jonge Hond
Vondelstraat 53
2513 EP Den Haag

T +31 (0)70 752 0878
M + 31(0) 6 462 66 518
info@dejongehond.nl

KvK-nummer: 08075748
BTW-identificatienummer:
NL806356169B01
(IBAN) rekeningnummer:
NL05INGB0005743397
BIC: INGBNL2A

Distributie
Nationaal / Internationaal

Coen Sligting Bookimport
Groot Nieuwland 27
1811 ET Alkmaar

T+31(0)7 251 19 220
F+31(0)7 251 170 29
sligting@xs4all.nl

Algemene Verkoopvoorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van d'jonge Hond zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel-Apeldoorn onder nummer 0800456737 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden.


1.2 Door een bestelling bij d'jonge Hond te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.


1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.


1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van d'jonge Hond gelden ook ten behoeve van eventueel door d'jonge Hond ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van d'jonge Hond zijn vrijblijvend. d'jonge Hond heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.


2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als d'jonge Hond uw bestelling heeft geaccepteerd. d'jonge Hond heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.


2.3 Voor een aantal van de artikelen (zoals dvd's) geldt een leeftijdsclassificatie. Door deze artikelen te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.


Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.


3.2 Voor bestellingen met een afleveradres in Nederland dient u het verschuldigde bedrag (zonder korting of compensatie) binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen. Voor bestellingen met een afleveradres in het buitenland dient u het verschuldigde bedrag binnen eenentwintig (21) dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.


3.3 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van d'jonge Hond


3.4 Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door d'jonge Hond bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en als d'jonge Hond zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar d'jonge Hond behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.


3.5 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft d'jonge Hond het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.


3.6 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door d'jonge Hond, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door d'jonge Hond.

 

3.7 Verzendkosten via webshop - 2009 2010

Nederland       €1,95

Europese Unie €10,00

R.O.W buiten Europese Unie   €20,00


Artikel 4. Levering 
4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen, tenzij door d'jonge Hond anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.


4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door d'jonge Hond geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.


6.2 d'jonge Hond garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 
7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan d'jonge Hond te melden.


7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft d'jonge Hond de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.


7.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan d'jonge Hond te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en de plastic verzegeling niet is verbroken. Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door d'jonge Hond terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.


Artikel 8. Bestellingen/communicatie 
8.1 d'jonge Hond is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en d'jonge Hond, dan wel tussen d'jonge Hond en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van d'jonge Hond.


Artikel 9. Diversen 
9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat d'jonge Hond deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.


9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met d'jonge Hond in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door d'jonge Hond vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.


9.3 d'jonge Hond mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.


9.4 Onverminderd de overige aan d'jonge Hond toekomende rechten, heeft d'jonge Hond in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.


Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 11. Geschillencommissie Thuiswinkel 
11.1 d'jonge Hond is aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Dit betekent dat consumenten eventuele geschillen over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten of de geleverde diensten of artikelen in plaats van aan de bevoegde rechter ook kunnen voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, met inachtneming van het Reglement Geschillencommissie Thuiswinkel.


11.2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie Thuiswinkel alleen in behandeling genomen als de klacht binnen dertig (30) dagen na het ontstaan ervan schriftelijk aan d'jonge Hond is voorgelegd.


11.3 Uiterlijk drie (3) maanden nadat een geschil aan d'jonge Hond is voorgelegd, dient een geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie Thuiswinkel aanhangig te worden gemaakt.


11.4 Voor het voorleggen van een klacht aan de Geschillencommissie Thuiswinkel bent u € 25,- klachtengeld verschuldigd. Het adres van de Geschillencommissie Thuiswinkel is: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Het telefoonnummer is 070-3105310. Voor uitgebreide informatie kunt u kijken op:  www.thuiswinkelwaarborg.nl.